با طرح های نوین سامانه خرید اعتباری و اقساطی سازمان تأمین اجتماعی خودروهای بازنشستگان و مستمری بگیران آسوده و ایمن می چرخند

مکان شما:
رفتن به بالا