در دنیای کنونی و با عنایت به رشد روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات لازم است تا خدمات در این بستر به مستمری بگیران و بازنشتگان ارائه گردد تا هم از هزینه های این عزیزان در دریافت خدمات کم شود و هم از مزاجعات غیر ضروری اجتناب گردد. در همین راستا با توجه حجم داده انبوه موجود در تامین اجتماعی و نیز با توجه به بیماری کرونا و شیوع تصاعدی آن در کشور نیاز است که پلت فرم جامعی برای ارائه خدمات غیر حضوری در خانواده تامین اجتماعی و در عرصه ملی ایجاد گردد و در مرحله اول این پلت فرم پایش سلامت همه خانواده تامین اجتماعی انجام گردد و نتیجه گزارشات این پایش در اختیار مدیران زیربط برای تصمیم گیری بهتر قرار گیرد و شاید بهترین زمان برای استفاده از تهدید کرونا برای تبدیل به فرصت طلایی عادت دادن ارباب رجوع براب کار با این پلت فرم و دریافت خدمات متنوع در آینده خواهد بود و میتوان به تناوب کلیه خدمات را بر این عرصه ارائه نمود.