پیام مدیریت

در دنیای امروزی، عرصه فناوری اطلاعات تنها عرصه ای است که با سرعت چشمگیر خود همواره جامعه بشری را تحت تاثیر قرار داده و زندگی را متحول نموده است. پس چشم انداز آینده دنیا به سمت استفاده از دیتا و تحلیل آن برای رسیدن به دانش و اتخاذ تصمیم جامع و درست می باشد.
بر آنیم که در اطلاع رسان رایتل، زمینه را برای ظهور امکانات جدید در حوزه ITوICT فراهم نماییم تا به رسالت خود در قبال جامعه عمل کنیم و با ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی جامعه و پلتفرم های متناسب با آن ، شرایط زندگی را برای جامعه هدف بهتر نماییم.

 

مدیرعامل